REGULAMIN KONKURSU „Jak się poznaliście?”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Jak się poznaliście?” jest właściciel wydawnictwa Przewodnik Młodej Pary i portalu ślubnego www.przewodnikmp.pl – Aura, ul. Rydygiera 34d, 50-249 Wrocław, NIP 615-126-30-19; administrator i właściciel profilu w serwisie Facebook https://web.facebook.com/PrzewodnikMlodejPary/, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest organizowany na osi czasu Przewodnika Młodej Pary w serwisie Facebook: https://web.facebook.com/PrzewodnikMlodejPary/
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
 5. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Przewodnika Młodej Pary w serwisie Facebook, tj. od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 12.00.
 6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.
 7. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil osobisty w serwisie facebook.com. Wpisy z fanpage nie będą brane pod uwagę.
 8. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność Wpisu konkursowego.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w punkcie III, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.
 5. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  1. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
  2. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
  3. Uczestników, co do których wystąpi uzasadnione podejrzenie o kupowanie lajków dla  swojego Wpisu konkursowego.
 7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

III. Założenia i przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Przewodnika Młodej Pary w serwisie Facebook, tj. od dnia 21 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 12.00.
 2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest opublikowanie swojego romantycznego, kreatywnego zdjęcia z partnerem (partnerką) oraz krótkiego tekstu dotyczącego tematu konkursu: Jak się poznaliście, zwanych dalej Wpisem konkursowym.
 3. Publikacja samego zdjęcia lub samego komentarza nie będzie zaliczona jako Wpis konkursowy i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.
 4. Wyłącznie Wpisy konkursowe opublikowane w formie zdjęcia i komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w punkcie III podpunkt 1 biorą udział w Konkursie. Wpisy konkursowe w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Przewodnika Młodej Pary w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Wpis konkursowy musi zawierać oryginalne i prawdziwe zdjęcie Uczestnika konkursu z partnerem/partnerką, tekst Uczestnika musi być tekstem oryginalnym, niepublikowanym wcześniej.
 6. Osoba biorąca udział w Konkursie zobowiązana jest do polubienia profili na Facebooku Organizatora oraz każdego ze Sponsorów:
  1. https://web.facebook.com/PrzewodnikMlodejPary/
  2. https://www.facebook.com/Salon-sukien-%C5%9Blubnych-FLOSSMANN-157450827604524/
  3. https://www.facebook.com/ArtHotelWroclaw/
  4. https://www.facebook.com/DIUKubieramymezczyzn/
  5. https://www.facebook.com/sklepvisione/
  6. https://www.facebook.com/KlubTancaMalwinyPietrzyk/
  7. https://www.facebook.com/dekoracjewromedia/https://www.facebook.com/campanulafotografia/
  8. https://www.facebook.com/dekoracjewromedia/
 1. W momencie opublikowania Wpisu konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Wpis ten został wykonany samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Wpisu. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w Konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Wpisu konkursowego.
 2. Wpis konkursowy nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Publikacja Wpisu konkursowego przez Uczestnika w Konkursie jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i wyrażeniem zgody na jego warunki.

IV. Sponsorzy i nagrody w Konkursie

 1. Nagrody przyznaje Komisja Konkursu złożona z przedstawicieli Sponsorów oraz Organizatora, która wyłoni Zwycięzców z pierwszej dwudziestki Wpisów konkursowych, które zdobyły największą liczbę polubień.
 2. Nagrodą główną w Konkursie jest pakiet nagród o wartości 3750 zł, złożony z następujących nagród ufundowanych przez Sponsorów:
  1. suknia ślubna marki Agnes Fashion Group, ufundowana przez Salon Sukien Ślubnych Flossmann Wrocław – suknia do wartości 3 tysiące złotych,
  2. koszula męska szyta na miarę + muszka, ufundowana przez Diuk Ubieramy Mężczyzn – do wartości  500 zł,
  3. buty ślubne ufundowane przez Visione.pl – wartość 250 zł.
 3. Drugą nagrodą w Konkursie jest pakiet o wartości 3500 zł, złożony z następujących nagród ufundowanych przez Sponsorów:
  1. nocleg w apartamencie Junior Suit wraz ze śniadaniem i obiadokolacją w Art Hotelu Wrocław i udostępnieniem na sesję zdjęciową Sali Ogrodowej (do 2 h) – pakiet o wartości 2 tys. zł, ufundowany przez Art Hotel Wrocław,
  2. wykonanie nastrojowej dekoracji do sesji przez Wromedia Dekoracje Ślubne – wartość nagrody 750 zł,
  3. wykonanie sesji przez Campanula Fotografia (materiał w postaci cyfrowej) – wartość sesji 750 zł.
 4. Nagrodą za wyróżnienie w konkursie jest pakiet 3 indywidualnych lekcji tańca o wartości 330 zł ufundowany przez Klub Tańca Studio Ruchu Malwiny Pietrzyk z Wrocławia. Termin lekcji należy ustalić ze Sponsorem do 15 lutego, a zrealizować je najpóźniej do 30 marca 2019.
 5. Istnieje możliwość przyznania nagród dodatkowych.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Datę realizacji nagrody wyznaczają Organizator oraz Sponsorzy poszczególnych nagród. Termin wykorzystania Nagród upływa z dniem 1 września Po dniu 1 września  2019 nie wykorzystane nagrody przepadają.
 7. Realizacja nagród możliwa będzie po uprzednim ustaleniu terminu, który będzie odpowiadał Organizatorowi i Sponsorom nagród.
 8. Ustalenie terminu realizacji nagrody za 2 miejsce w Konkursie – w Art Hotelu Wrocław oraz sesji i wystroju do niej i realizacji sesji zdjęciowej musi nastąpić do dnia 20 lutego 2019.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 6 lutego 2019 r. o godzinie 16.00.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Przewodnika Młodej Pary w serwisie Facebook: https://web.facebook.com/PrzewodnikMlodejPary/ oraz przez wiadomość prywatną na Facebooku.
 3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Przewodnika Młodej Pary na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 10 lutego 2019 r. do godziny 12:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru zwycięzcy alternatywnego spośród finałowej piątki Wpisów konkursowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych i niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

VI. Przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

 1. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 2. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora oraz w komunikacji na profilu Przewodnika Młodej Pary w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo prawo do publikacji wizerunku Zwycięzców, zdjęć i materiałów z realizacji nagród w Przewodniku Młodej Pary, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora oraz w komunikacji na profilu Przewodnika Młodej Pary w serwisie Facebook oraz stronach internetowych i mediach społecznościowych Sponsorów. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

VII. Odpowiedzialność Organizatora i Uczestnika

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  2. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
  3. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook, naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w zakresie realizacji nagród.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

VII. Postanowienia końcowe i reklamacje

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na profilu w zakładce „notatki” oraz na stronie internetowej Organizatora www.przewodnikmp.pl. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie treść regulaminu może być przesłana mu drogą mailową.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, przy czym podatek dochodowy należny od wygranych odprowadzi Zwycięzca Konkursu. Wydanie nagród dokumentuje protokół wystawiony przez Sponsorów.
 4. Realizacja nagród możliwa będzie po uprzednim ustaleniu terminu, który będzie odpowiadał Organizatorowi i Sponsorom nagród.
 5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem elektronicznym na adres e-mail: konkurs@przewodnikmp.pl przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 10. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania Konkursu w terminie i w czasie określonym regulaminem z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Konkurs zostanie przełożony na inny termin.
 12. Organizator może zakończyć albo zawiesić Konkurs w dowolnym momencie albo na dowolny okres bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Uczestników. O zakończeniu albo zawieszeniu działań konkursowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem serwisu Facebook.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w trakcie trwania Konkursu.

 

 

Komentarze