Ślub konkordatowy – dokumenty i opłaty

Ślub konkordatowy – dokumenty i opłaty

Polskie prawo nie uznaje samego ślubu kościelnego jako aktu prawnego. Oprócz niego należy więc wziąć ślub cywilny lub podjąć odpowiednie czynności, aby małżeństwo kościelne (kanoniczne) spełniało warunki tzw. ślubu konkordatowego.

Od lipca 1998 roku czyli po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską wystarczy zawrzeć związek małżeński w Kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo.

Ślub konkordatowy najczęściej zawierany jest w parafii panny młodej lub pana młodego. Podobnie jak to jest w przypadku zawierania ślubu kościelnego, ślub konkordatowy może być zawarty w innej parafii, lecz wymagana jest zgoda na to parafii własnej.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 • Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
 • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 • Zaświadczenia o spowiedzi.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Kierownik USC w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
 • Skrócony odpis aktu urodzenia.
 • Osoba rozwiedziona – skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
 • Wdowa lub wdowiec – należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
 • Pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
 • Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego.

Najczęściej w ciągu 2 tygodni w USC gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu. Po odpisy ten może zgłosić się tylko jeden ze współmałżonków, ale z obydwoma dowodami osobistymi.

 

Ograniczenia wiekowe:

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby które ukończyły 18 lat, sąd warunkowo może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

 

Opłaty skarbowe:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
 • za każdy przedstawiany odpis skrócony – 22 zł.

Prawo udzielania ślubu konkordatowego w Polsce posiada, na podstawie ustaw indywidualnie regulujących ich działalność, 11 Kościołów i związków wyznaniowych. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego jest to możliwe na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 oraz konkordatu z 28 lipca 1993.

 

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:

 • Kościół Katolicki
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
 • Kościół Polskokatolicki w RP
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP
 • Gminy wyznaniowe żydowskie w RP

Zapisz

Zapisz

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :